Related Plugins and Tags

QGIS Python Plugins Repository

GeoBarcelona Plugin icon

(38) votes 

Search and zoom to any address in Barcelona city

GeoBarcelona allows to search and zoom to any address in Barcelona city, using the RESTful web service "GeoBcn" (https://w33.bcn.cat/GeoBcn) provided by the Barcelona City Council. Two ways of use:
  • Reduced version within the QGIS Locator bar, allowing a quick address search.

  • Full version in a docked panel. Allows to search any address by name or by distance from a point clicked at map canvas. The results are displayed with different viewing and downloading options. More features coming.

GeoBarcelona permet cercar i fer zoom a qualsevol adreça de la ciutat de Barcelona, utilitzant el servei web RESTful "GeoBcn" (https://w33.bcn.cat/GeoBcn) proporcionat per l'Ajuntament de Barcelona. Dues formes d'utilitzar-lo:
  • Versió reduida dins la barra de cerca de QGIS, permetent fer una cerca ràpida d'adreça.

  • Versió completa en panell integrat. Permet cercar qualsevol adreça per nom o per distància a un punt clicat al mapa. Els resultats es mostren amb diferents opcions de visualització i descàrrega. Està previst afegir-hi més funcionalitats.

GeoBarcelona permite buscar y hacer zoom a cualquier dirección de la ciudad de Barcelona, utilizando el servicio web RESTful "GeoBcn" (https://w33.bcn.cat/GeoBcn) proporcionado por el Ayuntamiento de Barcelona. Dos formas de uso:
  • Versión reducida dentro de la barra de búsqueda de QGIS, permitiendo una búsqueda rápida de dirección.

  • Versión completa en panel integrado. Permite buscar cualquier dirección por nombre o por distancia a un punto clicado en el mapa. Los resultados se muestran con diferentes opciones de visualización y descarga. Está previsto añadir más funcionalidades.

Version Experimental Minimum QGIS version Downloads Uploaded by Date
2.0 no 3.10.0 1200 javicasnov 2022-06-17T14:36:58.238794+00:00
1.0 no 3.0.0 2959 javicasnov 2019-03-21T14:03:51.025837+00:00

Sustaining Members